Што е ново во ИМЕ

Швајцарската програма ИМЕ е дел од експертскиот тим за создавање на Стратегијата за паметна специјализација

Растот на економијата преку искористување на иновативниот, научниот и економскиот потенцијал на владиниот, приватниот сектор и академијата е основа за развивањето на Стратегијата за паметна специјализација.

Во организација на Министерство за економија и Министерство за образование и наука, се одржа средба на претставниците од повеќе министерства, научни установи, институции и организации како и експертскиот тим ангажиран од Амбасадата на Швајцарија во Северна Македонија и Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, Светска банка во Северна Македонија и Германското друштво за меѓународна соработка GIZ, кои заедно ќе го координираат процесот на претприемничко откривање (Entrepreneurial Discovery Process – EDP), како клучна фаза во подготовката на Стратегијата за паметна специјализација.

Експертизата на Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост (ИМЕ) во секторите – одржлив агробизнис, активен туризам и информатичко комуникациски технологии ќе помогне во модерирање на тематските работилници со сите релевантни чинители во секторите. Со директна вклученост и инпут од приватниот сектор, на работилниците ќе се дефинираат приоритетите за истражување и иновативност во областите за делување, со цел искористување на целосниот потенцијал за раст на секторите.

Стратегијата за паметна специјализација е еден од суштинските документи во процесот на евроинтеграции, но и во сегментот на интегрирање на македонската економија на европскиот пазар.