The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

The Swiss funded Increasing Market Employability Programme supports job creation and
increased incomes in the Sustainable Agriculture, Adventure Travel and the ICT sector.

Ballina

Programi për Rritje të Punësueshmërisë së Tregut – IME synon të forcon sektorin afarist në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Misioni ynë është të krijojmë një mjedis mundësues për sektorët e synimit që janë identifikuar si sektorë me potencial të lartë të rritjes: Bujqësia e Qëndrueshme, Turizmi Aventurist dhe Teknologjinë e Informimit dhe Komunikimit (TIK). Synojmë të zgjerojmë tregjet dhe të rrisim konkurrencën mes aktorëve të vendit në këto sektorë, që të nxisim përmirësimin e përgjithshëm në cilësinë e produkteve dhe shërbimeve, dhe të krijojmë vende pune të qëndrueshme për fuqinë e punës me shkathtësi të larta në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht për gratë dhe të rinjtë.

Kohëzgjatja e përgjithshme e Programit për Rritje të Punësueshmërisë në Maqedoninë e Veriut është 11 vjet, me një buxhet të përgjithshëm prej 15.5 milion franga zvicerane të siguruara nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim – SDC. Faza aktuale e IME, me buxhet prej 6.2 milion franga zvicerane dhe kohëzgjatje prej 5 vitesh zbatohet nga Grupi Palladium. Qasja e punës e IME është në përputhje me objektivat strategjikë të Strategjisë Zvicerane për Bashkëpunim për Maqedoninë e Veriut për 2017-2020.

Partnerët në implementim

News

Check out the latest news about what we do.

Open Calls

Take a look at our Open Calls.

Learn More

Learn More about our Programme.

Contact Us

Get in touch with us  – our team is ready!

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram