Одржлив агробизнис

Одржлив агробизнис – Подобрени практики, поконкурентни произведувачи и преработувачи,
како и поврзувања со нови пазари.

Нашата цел е да ги поддржиме земјоделските производители и преработувачи со цел да можат да настапат со висококвалитетни прозводи на нови пазари, истовремено создавајќи пристојни работни места во руралните области.

Соработуваме со органски и конвенционални производители и преработувачи на овошје и зеленчук и со производители на вино преку:

  • Поддршка за влез на нови пазари преку трговски мисии и саеми, и поврзување со купувачи;
  • Помош на засегнатите страни да пристапат до ИПАРД средства и други грантови шеми, со кофинансирање на ангажманот на давателите на услуги за развој на бизнисот (BDSP);
  • Поврзување на органските производители со купувачите на мало и локалните преработувачи;
  • Зајакнување на врските помеѓу производителите, преработувачите и купувачите, со цел доближување на целите за пораст и придобивки во секторот;
  • Помош на производителите и преработувачите да го диверзифицираат опсегот на производи и да ги промовираат своите производи, како што се прехрамбените продукти, вино и агро-туризам;
  • Подобрување на стандардите за пакување и брендирање за подобро пласирање на меѓународните пазари.

За повеќе информации ве молиме контактирајте ја Габриела Мицевска – Експерт за одржлив агробизнис, на gabriela.micevska@thepalladiumgroup.com

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram