Можности за соработка

IME редовно ќе објавува повици за апликации за финансиските инструменти кои ги нуди, вклучително Фондот можности, Инструмент за давателни на деловни услуги (BSO), Плаќање по учинок (P4P). Ве молиме редовно прегледувајте ги активните повици подолу и следете го делот Новости на нашата интернет страница, како и нашата Facebook страница  за повеќе информации околу процесот и роковите за аплицирање.

Тековни отворени повици:
Отворен повик за Организации за деловна поддршка –  Краен рок: 31 март 2020 и 15 септември 2020 год.

Преку овој инструмент, ИМЕ Организациите за деловна поддршка (BSO) со цел да се обезбедат бизнис услуги на компаниите во целните сектори во кои дејствува програмата,  со што ќе им се овозможи  на фирмите пристап до нови пазари, развој на нови производи или подобрување на капацитетите на работната сила.

Повеќе

ime-logo-small
sdc-red-1
palladium-1
facebook
instagram
twitter-40x40